Our Associates

Aniko T. Sherry

Aniko T. Sherry

Realtor Associate
Barbara Shen

Barbara Shen

Realtor Associate
Bethann Gonzalez

Bethann Gonzalez

Realtor Associate
Bill Daniels

Bill Daniels

Broker / President
Denise Hung

Denise Hung

Realtor Associate
Guy E. Smutz

Guy E. Smutz

Realtor Associate
King Nguyen

King Nguyen

Realtor Associate
Marcial Fernandez

Marcial Fernandez

Broker / Business Dev. Director
Melinda Brower

Melinda Brower

Realtor Associate
Michael Dryall

Michael Dryall

Business Development
Monika Stasiak

Monika Stasiak

Realtor Associate
Sheree Chou

Sheree Chou

Realtor Associate
Sonny Mohindra

Sonny Mohindra

Realtor Associate
Sue Hweamel

Sue Hweamel

Manager
Vanessa Brooks

Vanessa Brooks

Realtor Associate